Juridik

Ett personligt avsked med värdighet i fokus

Hjälp i en svår tid

Specialister inom familjejuridik

Juridik i samband med dödsfall är oftast förenat med många olika tankar och funderingar. Våra familjejurister kan hjälpa er med alla typer av juridiska ärenden.

  • Vad är egentligen en bouppteckning?
  • När måste man göra den?
  • Vad händer om det inte finns pengar till begravningen?
  • Hur gör vi om det finns ett testamente och hur fördelar man ett eventuellt arv?

Hjälp i en svår tid

Specialister inom familjejuridik

Juridik i samband med dödsfall är oftast förenat med många olika tankar och funderingar. Våra familjejurister kan hjälpa er med alla typer av juridiska ärenden.

  • Vad är egentligen en bouppteckning?
  • När måste man göra den?
  • Vad händer om det inte finns pengar till begravningen?
  • Hur gör vi om det finns ett testamente och hur fördelar man ett eventuellt arv?

Juridiska tjänster

Allmän rådgivning · Vårdnadstvist · Gåvobrev · Fullmakter

Läs mer om fler av våra tjänster nedan.

Vad finns det för tillgångar och skulder?

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket för registrering.

Till bouppteckningsförrättningen ska alla dödsbodelägare och efterarvingar kallas och vid förrättningen går man igenom dödsboets tillgångar och skulder, vilket även ska inkludera makes tillgångar och skulder för det fall att den avlidne var gift.

Detta ska ske inom tre månader från dödsfallet. Det som måste tas hänsyn till är bl.a. den avlidnes civilstånd, d.v.s. om den avlidne var gift/änkling/änka/ogift, var sambo, hade barn, hade enskild egendom, hade äktenskapsförord, hade upprättat ett testamente eller hade ärvt tidigare avliden make.

När bouppteckningen har registrerats blir handlingen dödsboets legitimation inför en eventuell bodelning/arvskifte. Vi kan hjälpa dig med alla delar i processen.

Hur sker fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap?

Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket ska oftast ett arvskifte eller bodelning- och arvskifte ske. För att kunna överföra lagfart, överföra värdepapper och fördela arvet behövs en arvskifteshandling om man är fler än en dödsbodelägare.

Arvskifteshandlingen är inget dokument som ska registreras hos någon myndighet, men för att den ska kunna användas hos banker och Lantmäteriet behöver den utformas på ett för ändamålet lämpligt sätt.

Vi kan upprätta dokumentet åt er om ni är överens. Ibland är dödsbodelägarna inte eniga om hur arvet ska fördelas. Då kan dödsbodelägare i ett första skede ansöka om en skiftesman eller en boutredningsman hos tingsrätten. Det är vanligt att dödsbodelägare med motsatta uppfattningar ändå anlitar sitt eget ombud att företräda dem. Vi åtar oss uppdrag som partsombud.

Vem ska betala dödsboets räkningar eller säga upp lägenheten?

I samband med ett dödsfall är det ofta många praktiska göromål som ska ske och ibland har dödsbodelägarna inte själva ork, tid eller möjlighet att hantera allt. Vi kan avlasta dig med det du behöver hjälp med och vi samarbetar med mäklare, städ- och tömningsfirma specialiserad på sterbhus, kontakter avseende försäljning av lösöre, ekonomer som kan hantera avveckling av företag och deklarationer. Vi kan hjälpa till med betalning av räkningar och allt annat som ni själva inte vill eller förmår att ta hand om.

Vem vill du ska ärva dig?

För att ett testamente ska anses som giltigt måste viss formalia vara uppfylld. Vissa ord har stor betydelse för hur tolkningen av testamentet blir när det ska användas i framtiden och det finns vissa begränsningar avseende hur man kan fördela sitt arv. Vi kan hjälpa dig att få allt rätt genom att du tillsammans med någon av våra jurister i lugn och ro först går igenom hur du vill fördela ditt arv och sedan upprättar vi ett testamente som inte går att missförstå eller klandra.

Varför behöver man ett samboavtal?

Sambolagen reglerar bara gemensamt införskaffad bostad och bohag som vid separation värdemässigt ska delas lika oavsett vem av samborna som betalat. Om t ex ni vid köp av er gemensamma bostad betalar olika stora andelar kan ett samboavtal behövas för att justera att den som bidragit med ett större kapital ska få tillbaka det i händelse av separation. Om ni köpt annan egendom tillsammans, exempelvis ett fritidshus bör ni istället upprätta ett samäganderättsavtal. Tillsammans med någon av våra jurister går vi igenom er situation och hjälper er att upprätta de dokument som behövs.

Vad händer om vi skiljer oss?

Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar välja att göra all eller delar av sin egendom till enskild egendom. Det innebär att vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad eller dödsfall kommer den enskilda egendomen att behandlas annorlunda än giftorättsgodset och inte värdemässigt delas med den andre maken. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Äktenskapsregistret för att bli giltigt. Vill makarna ändra något, t ex göra den enskilda egendomen till giftorättsgods, måste ett nytt äktenskapsförord upprättas och registreras då det tidigare registrerade äktenskapsförordet annars fortsätter att gälla.

Hur delas vår egendom vid separation eller dödsfall?

Vid skilsmässa och separation av samboförhållande bör en bodelningshandling upprättas för att undvika framtida oklarheter. Sambor bör begära bodelning inom ett år från separationen. Huvudregeln för makar är att all egendom värdemässigt ska delas i lika delar, inklusive privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande. Om makarna vill kan en annan fördelning göras så länge ni är överens. I bodelningshandlingen ska det framgå hur makarna vill fördela giftorättsgodset. Hänsyn tas till eventuell enskild egendom. I bodelningshandlingen för sambor tas enbart samboegendom, dvs. bostad och bohag som ni införskaffat för gemensamt bruk, upp till fördelning. Vi kan hjälpa er att räkna ut skiftesvärden på egendomen samt upprätta bodelningshandlingen.

Hjälp i en svår tid

Kom i kontakt med oss

Har du frågor gällande juridik? Välkommen att kontakta oss med alla dina funderingar.
Vi finns här för att hjälpa dig.